Wettelijke bepalingen

1. Algemeen

Deze website, www.hetkso.be, wordt beheerd door de vzw Kortrijks Symfonisch Orkest, afgekort “KSO”, met maatschappelijke zetel in de Lindendreef 19, 8510 Kortrijk, ondernemingsnummer 0504.912.615.
De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door toegang te nemen tot en gebruik te maken van de website en haar functionaliteit, aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich deze na te leven.

2. Toegang tot en gebruik van de website

Bij het nemen van toegang tot en gebruik van de Website verbindt u zich er toe deze niet onwettelijk te gebruiken. Zonder beperkend te zijn geldt als onwettige gebruik: transmissie of het posten van virussen, illegaal, onrechtmatig en/of ongepast materiaal.
U verbindt er zich ook toe om de Website of onderdelen daarvan niet te gebruiken op een wijze die de rechten van het KSO of van derden schendt, onder meer op gebied van intellectuele eigendom, persoonlijke rechten van afbeelding e.d.m.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Ongeacht de vorm is de informatie op de website, zoals gegevensbestanden, teksten, beelden films, namen, merken, tekeningen, modellen, logo’s etc., beschermd door de intellectuele rechten toebehorend aan het KSO of aan derden.
Gebruik, reproductie, distributie, verkoop, beschikbaar maken, etc. van deze informatie is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van een orgaan van de vereniging.. Indien de intellectuele rechten toebehoren aan een derde dient u zelf in te staan voor de nodige goedkeuring door die derde.

Bij inbreuk op enig recht van het KSO of derden, zal de verantwoordelijke het KSO en alle derden moeten vergoeden voor alle rechtstreeks en onrechtstreeks geleden materiele en immateriële schade. Hij/zij zal hen moeten vrijwaren voor elke vordering tot schadeloosstelling die in de inbreuk zijn oorsprong vindt.

5. Verstrekte informatie

Het KSO draagt zorg, maar staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschap van de aangeboden informatie via de website of via elke andere vorm van berichtgeving. De informatie wordt geleverd zonder enige vorm van garantie. Het KSO is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade zouden berokkenen aan de gebruiker of derden en wijst alle aansprakelijkheid af voor alle vormen van schade die dit kan veroorzaken.

6. Links naar andere websites

De website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten of ernaar verwijzen. Het KSO heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door het KSO houdt geen goedkeuring in van de inhoud daarvan.

7. Privacy

Zie ons privacybeleid.

8. Koop-verkoop & Ticketing

Zie onze verkoopsvoorwaarden.

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Op de website is de Belgische wetgeving van toepassing. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de afdeling Kortrijk van de rechtbank van eerste aanleg van WestVlaanderen bevoegd.

10. Contact

Kortrijks Symfonisch Orkest
Maatschappelijke zetel: Lindendreef 19 – 8510 Kortrijk (Rollegem)
Ondernemingsnummer 0504.912.615
Tel.: +32 56 25 63 07 – e-mail info@hetkso.be

Versie 20170830